สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" (นบก.) รุ่นที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ ให้แก่ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้รับการพัฒนาแนวความคิดและประสบการณ์ และสามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ