โครงการ Customs professional e-learning platform Phase I - II (พ.ศ.2559-2561)

สำหรับโครงการระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 ระบบ Customs Professional e-Learning Platform ดำเนินการโดยคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบ (Systems) ที่กรมศุลกากรจัดตั้งขึ้น เพื่อรับผิดชอบในการพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งพัฒนาบนเว็บแอพพลิเคชั่น (ONLINE WEB APPLICATION SYSTEM) สำหรับการให้ความรู้ ด้วยระบบการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาองค์ความรู้ในงานศุลกากรด้านต่างๆ และมีระบบทดสอบหรือประเมินความรู้ของบุคลากรทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้

สำหรับ โครงการระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการโดยการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (e-Learning) โดยดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาเนื้อหาบทเรียน Online ระดับพื้นฐาน (Basic) ในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชัน ในองค์ความรู้ที่จำเป็นในงานศุลกากร รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านพิกัดอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และสำหรับองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบศุลกากรได้จัดทำ Web Application ซึ่งเป็นระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรและพระราชบัญญัติศุลกากร ในการดำเนินการจัดทำเนื้อหาบทเรียนได้คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในแต่ละด้าน เข้ามาทำหน้าที่คณะทำงานกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) เพื่อร่วมกันดำเนินการประมวล รวบรวม จัดระเบียบ และถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยระบบดังกล่าวสามารถเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ที่ถูกจัดเก็บในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับบุคลากรที่ต้องการศึกษา ทำให้บุคลากรของกรมฯ สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยลดข้อจำกัดด้านสถานที่ เวลา การเดินทาง และเป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรมฯ ประกอบกับเป็นการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆของผู้เชี่ยวชาญเอาไว้ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการความรู้ของกรมฯ รวมทั้งสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไป