โครงการ Customs professional e-learning platform Phase III (พ.ศ.2562-2563)

 
 

สำหรับการดำเนินโครงการระยะที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้การนำของท่าน อธิบดีกฤษฎา จีนะวิจารณะ สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จะได้ดำเนินการในการจัดทำเนื้อหาบทเรียน Online ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม สำหรับองค์ความรู้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ พิกัดอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ในระดับต้นและระดับกลางต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ ๒ รวมทั้งดำเนินการนำร่องพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบ e-Learning สำหรับเนื้อหาในระดับพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะให้กับคณะทำงานดำเนินการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป