กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของกรมศุลกากร โดยท่านอธิบดีกุลิศ สมบัติศิริ ท่านที่ปรึกษาฯ และรองอธิบดี ที่เกี่ยวข้องทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของโครงการ คณะผู้ดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ Customs Professional e-Learning Platform และคลังสมอง (Customs DNA) ระยะที่ 1

   
นายไพศาล ชื่นจิตร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักพิกัดอัตราศุลกากร
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
นายสมยศ ไม้หลากสี นายด่านศุลกากรมุกดาหาร
นางสาวสรญา ตั้งจิตวิริยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ
นายเอกรินทร์ ผดุงทรัพย์ถาวร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สบท.
นายประวัติ ชื่นชวลิต ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร
นางสันธนี ไพรัตนากร ผู้อำนวยการส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ
นางสาวพรรณทิพา ทองกลม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สบท.
นายกณพ จาริตรบุตร นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ สพก.


สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยดำเนินการพัฒนาเนื้อหาบทเรียน Online ในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชัน (Animation) สำหรับองค์ความรู้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ พิกัดอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ระดับพื้นฐาน เพื่อนำเข้าสู่ระบบ e-Learning  และพิจารณาแนวทางการดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผ่านระบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับโครงการระยะที่ 2 นี้ ประกอบไปด้วยคณะผู้ดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการ Customs Professional e-Learning Platform 

   
นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดี รักษาการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร
นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
นายกรีชา  เกิดศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
นายอุทัย  ดวงสูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
นางสาวสรญา  ตั้งจิตวิริยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ
นางสาวจินตนา  คงเมือง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
นายประวัติ  ชื่นชวลิต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นางอาภาพรรณี  แสงมุกดา  ผู้อำนวยการส่วนบริหารกลาง สสภ.
นางสันธนี  ไพรัตนากร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร
นายเอกรินทร์  ผดุงทรัพย์ถาวร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายรัฐ  คัมภีรธัมโม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ว่าที่ ร.ต.รัชชัย  กิจกุลอนันตเอก          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอมรรัตน์  เด่นประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ