นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของท่านที่กรมศุลกากรได้รับจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น และกรมศุลกากรจะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลของท่านไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน และจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กรมศุลกากรได้รับจากการที่ท่านเข้าใช้งานผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้านศุลกากรของกรมศุลกากร (Customs Professional e-Learning Platform) เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อีเมล ตลอดจนกิจกรรมใด ๆ ของท่าน โดยกรมศุลกากรจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของกรมศุลกากร