เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ Customs Professional e-Learning Platform

โครงการ Customs Professional e-Learning Platform เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ กรมศุลกากร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้กรอบแนวคิด Future of Customs ซึ่งโครงการริเริ่มและผลักดันโดยท่านอธิบดี กุลิศ สมบัติศิริ เพื่อปฏิรูปการดำเนินงานของกรมศุลกากรสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

สำหรับการดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 เป็นการดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบ (Systems) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของกรมศุลกากร ซึ่งสามารถใช้งานบนหน้าจอของเว็บบราวเซอร์ (Web-Based Training : WBT) ซึ่งสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถรองรับผู้เรียนจำนวนมากได้พร้อมกัน ซึ่งทำให้บุคลากรของกรมศุลกากร สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยไม่มีข้อจำกัด (Learn for all : Anyone, Anywhere and Anytime)

 

สำหรับการดำเนินโครงการระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการโดยการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (e-Learning) โดยดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาเนื้อหาบทเรียน Online ระดับพื้นฐาน (Basic) ในรูปแบบวิดีโอแอนิเมชัน ในองค์ความรู้ที่จำเป็นในงานศุลกากร รวม 6 ด้าน ได้แก่ ด้านพิกัดอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และสำหรับองค์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบศุลกากรได้จัดทำ Web Application ซึ่งเป็นระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรและพระราชบัญญัติศุลกากร ในการดำเนินการจัดทำเนื้อหาบทเรียนได้คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในแต่ละด้าน เข้ามาทำหน้าที่คณะทำงานกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) เพื่อร่วมกันดำเนินการประมวล รวบรวม และถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวมากขึ้น โดยระบบดังกล่าวสามารถเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ที่ถูกจัดเก็บในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กับบุคลากรที่ต้องการศึกษา ซึ่งทำให้บุคลากรของกรมฯ สามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยลดข้อจำกัดด้านสถานที่ เวลา การเดินทาง และเป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในกรมฯ ประกอบกับเป็นการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญเอาไว้ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการจัดการความรู้ของกรมฯ รวมทั้งสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไป

สำหรับการดำเนินโครงการระยะที่ 3 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้การนำของท่าน อธิบดีกฤษฎา จีนะวิจารณะ สถาบันวิทยาการศุลกากร สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการในการจัดทำเนื้อหาบทเรียน Online ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสม สำหรับองค์ความรู้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ พิกัดอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ในระดับกลาง (Intermediate) ต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ ๒ รวมทั้งดำเนินการพัฒนาบุคลากรกรมศุลกากรผ่านระบบ e-Learning สำหรับเนื้อหาในระดับพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะให้กับคณะทำงานดำเนินการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

 

 

สำหรับการดำเนินโครงการระยะที่ 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้การนำของท่าน อธิบดีพชร อนันตศิลป์ สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการประมวล และรวบรวมองค์ความรู้สำหรับเตรียมจัดทำเนื้อหาบทเรียนในระดับสูง (Advance) สำหรับองค์ความรู้ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ พิกัดอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากร และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมทั้งดำเนินการพัฒนาบุคลากรกรมศุลกากร ผ่านระบบ e-Learning อย่างต่อเนื่อง และดำเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับคณะทำงานดำเนินการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ