เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ Customs Professional e-Learning Platform

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมศุลกากรภายใต้การนำของท่านอธิบดีกฤษฎา จีนะวิจารณะ ได้ดำเนินโครงการ Customs Professional e-Learning Platform ในระยะที่ 3 โดยดำเนินการจัดทำเนื้อหาบทเรียน Online ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมและน่าสนใจ ในองค์ความรู้ด้านศุลกากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน จำนวน 6 ด้าน ได้แก่ พิกัดอัตราศุลกากร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ราคาศุลกากร กฎหมายและระเบียบศุลกากร พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 2 รวมทั้งดำเนินการนำร่องพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบ e-Learning สำหรับเนื้อหาระดับพื้นฐาน (Basic)

 

โครงการ Customs Professional e-Learning Platform เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ระยะ 5 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร โดยมีเป้าประสงค์ให้องค์กรมีคุณภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ คุณธรรม และความสุข สามารถขับเคลื่อนกรมศุลกากรให้บรรลุเป้าหมาย ภายใต้กรอบแนวคิด Future of Customs ซึ่งริเริ่มและผลักดันโดยท่านอธิบดี กุลิศ สมบัติศิริ เพื่อปฏิรูปการดำเนินงานของกรมศุลกากรสำหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

การดำเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 เป็นการดำเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบ (Systems) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของกรมศุลกากร ซึ่งสามารถใช้งานบนหน้าจอของเว็บบราวเซอร์ (Web-Based Training : WBT) ซึ่งสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถรองรับผู้เรียนจำนวนมากได้พร้อมกัน รวมทั้งมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตร (LMS) การติดตามความก้าวหน้าในการเรียน การบันทึกและการรับรองผลการเรียน ซึ่งทำให้บุคลากรของกรมศุลกากร สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาและสถานที่ โดยไม่มีข้อจำกัด (Learn for all : Anyone, Anywhere and Anytime)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมศุลกากรได้ดำเนินโครงการระยะที่ 2 ในการจัดทำเนื้อหาบทเรียนในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ในเนื้อหาองค์ความรู้ด้านศุลกากรทั้ง 6 ด้าน ในรูปแบบวิดีโอแอนนิเมชันและจัดทำ Web Application ซึ่งเป็นระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) พระราชบัญญัติศุลกากรและประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร โดยการจัดทำเนื้อหาบทเรียนได้คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญในแต่ละด้าน เข้ามาทำหน้าที่คณะทำงานกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) เพื่อร่วมกันรวบรวม จัดระเบียบ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กรโดยการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในระบบ e-Learning เพื่อแก้ปัญหาและข้อจำกัดของการจัดอบรมรูปแบบเดิม และส่งเสริมให้การพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0