เกี่ยวกับโครงการ

คณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบ (System) 

   
นางสาวสรญา ตั้งจิตวิริยานนท์ หัวหน้าคณะทำงาน , ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิกัดศุลกากรระหว่างประเทศ สพก.
นายประวัติ ชื่นชวลิต ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร สบท.
นางสันธนี ไพรัตนากร ผู้อำนวยการส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ สบท.
นายวันชัย วงศ์ชมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สทส.
นายเอกรินทร์ ผดุงทรัพย์ถาวร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สบท.
นางสาวณัฐสุดา คีรีเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สบท.
นางสาวอุบลวรรณ อิทธิเสรีกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สบท.
นายกณพ จาริตรบุตร นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ สพก.

 

คณะทำงานดำเนินการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content)

ด้านพิกัดอัตราศุลกากร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวมณีรัตน์ ทรัพย์อนันต์ชัย หัวหน้าคณะทำงาน
2. นายพนมชัย ชัยประเสริฐศักดิ์ คณะทำงาน
3. นางสาวทิพย์วรรณ วงศ์เวียน คณะทำงาน
4. นางสาวแก่นจันทร์ ยอดมณี คณะทำงาน
5. นางสาววิชุดา ห้าวหาญ คณะทำงาน
6. นางสาวมนต์ทิพย์ ทำนอง คณะทำงาน
7. นายธนาทิพย์ จันทร์ปรุง คณะทำงาน
8. นายมงคล เกียรติทวีมั่นคง คณะทำงานและเลขานุการ
9. นางนริศรา ชาติวาณิช คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
10. นายอาคม เหล่าทวีทรัพย์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวสุชญา ชินวงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน
2. นางศิริพร สิทธิชอบธรรม คณะทำงาน
3. นายเรืองยศ โตกมลธรรม คณะทำงาน
4. นางสาวบุศรินทร์ อินทสิทธิ์ คณะทำงาน
5. นางสาวศิริพร บางท่าไม้ คณะทำงาน
6. นางสาวรตนพร ศุภโรจน์ คณะทำงาน
7. นางสาวศศิกานต์ เศรษฐรัตน์ คณะทำงาน
8. นางสาวทิพย์สุดา ศรีศุภรพันธ์ คณะทำงาน
9. นายกฤษณะ ไวยพัฒน์ คณะทำงาน
10. นางสาวพุฒชาต วงศ์สุวานิช คณะทำงาน
11. นายเตชธรรม วัศรากิจกุล คณะทำงาน
12. นางสาวศิริพร อุเลา คณะทำงานและเลขานุการ
13. นางสาวสาวิตรี ชาตะศิริกุล คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวศศิกัญญา โพธิ์เนียร คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านราคาศุลกากร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวไพริน พวงภู่ หัวหน้าคณะทำงาน
2. นางสาวสุดาภรณ์ ตั้งกิจวนิชกุล คณะทำงาน
3. นางสาวพรรณพร อรุณขจรศักดิ์ คณะทำงาน
4. นางสาววราลักษณ์ พงศ์วรามิตรชัย คณะทำงาน
5. นายสุรณรงค์ มาลัย คณะทำงาน
6. นายธีรวิทย์ เจริญวราวุฒิ คณะทำงาน
7. นางสาวนิศารัตน์ จูฑานุวงศ์ คณะทำงาน
8. นางศศิธร จิตรรุ่งเรือง คณะทำงาน
9. นายรัชชสิทธิ์ คงนุมัต คณะทำงานและเลขานุการ
10. นางสาวณัฐสุดา คีรีเพ็ชร คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านกฎหมายและระเบียบศุลกากร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ สิทธิฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงาน
2. นายคณิต มีปิด คณะทำงาน
3. นางสาวปิยฉัตร กุลรักษา คณะทำงาน
4. นางสาวอัจฉรา เข็มทองใหญ่ คณะทำงาน
5. นางสาวบุศราคัม แก้วฟ้านภาดล คณะทำงาน
6. นายณัฐวุฒิ เอี่ยมโอภาส คณะทำงาน
7. นายทวีสันต์ ผิวเกลี้ยง คณะทำงาน
8. นายสราวุธ พิพัฒน์มโนมัย คณะทำงาน
9. นางสาวจุฑาทิพย์ พบสุข คณะทำงาน
10. นายธีรกร แว่นระเว คณะทำงานและเลขานุการ
11. นายเอกชัย หอมหวล คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านพิธีการศุลกากร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางอาภาพรรณี แสงมุกดา หัวหน้าคณะทำงาน
2. นางสาวบ่วงพรา จองสารทิศ คณะทำงาน
3. นางชนัยพร พูนน้อย คณะทำงาน
4. นางสาวอภิญญา ปัญญาชีวะ คณะทำงาน
5. นายธนกฤต มนัสสิริเกียรติ คณะทำงาน
6. นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ คณะทำงาน
7. นางประนอม เชยชม คณะทำงาน
8. นางสาวพรทิพย์ ชิงชัย คณะทำงาน
9. นายอภิชาติ ใจงาม คณะทำงาน
10. นายเจนรบ ชัยวิวัฒมงคล คณะทำงาน
11. นางสาวยุพา ปัญญาวงศ์สถาพร คณะทำงานและเลขานุการ
12. นางสาวเสาวนีย์ บัวดำ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวกฤษณา ศรีศุภโชค คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวจันทิมา ฉวาง คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวอารีย์ โกมลวิลาศ หัวหน้าคณะทำงาน
2. นางสาวบ่วงพรา จองสารทิศ คณะทำงาน
3. นางอารีรัตน์ คำโมง คณะทำงาน
4. นางอนงค์รัตน์ ศิริโพชพรพันธ์ คณะทำงาน
5. นางสาวอารีย์ แซ่เบ๊ คณะทำงาน
6. นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ คณะทำงาน
7. นายสันติ สุขเสถียรพาณิชย์ คณะทำงาน
8. นายภาษิต เกิดลาภ คณะทำงาน
9. นางสาวจุฬาลักษณ์ ยุติธรรมสกุล คณะทำงาน
10. นางสาวสมฤทัย ทัศนเจริญ คณะทำงาน
11. นางสาวนัฐนันท์ ฉวาง คณะทำงาน
12. นางสาวภณิตา คุ้มสมบัติ คณะทำงาน
13. นางสาวฐิติมา อภิทรัพย์สกุล คณะทำงานและเลขานุการ
14. นางบงกช สิริวันต์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
15. นางสาวธันยภัทร เจริญสุข คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
16. นางสาวณัฐพร มณีโชติวิชานาถ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ