สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers Development) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4 - 11 เมษายน 2565 สำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนาข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ให้มีองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามตำแหน่งต่อไป