สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาองค์กรด้วยระบบพี่เลี้ยง (Mentoring)" ให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากรที่ได้รับการคัดเลือกและทำหน้าที่พี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงของกรมศุลกากรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการทำหน้าที่การเป็นพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำหน้าที่การเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น