สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers Development) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 สำหรับตำแหน่งนิติกร และตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากร เพื่อพัฒนาข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ให้มีองค์ความรู้ทักษะด้านงานศุลกากร ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามตำแหน่งต่อไป โดยการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การฝึกภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน