สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-Entry Customs Officers) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 23 มกราคม พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ให้มีองค์ความรู้ ทักษะด้านงานศุลกากร ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามตำแหน่งต่อไป โดยการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การฝึกภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร