สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมหลักสูตร “การตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า WCO National Workshop on Advance Ruling on HS Classification” ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า ให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ในการให้บริการตีความพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า และองค์ความรู้ของสินค้าต่างๆ ที่มีการใช้เทคโนโลยีในระดับสูง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น