สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการบรรยายขยายผลของวิทยากรจิตอาสา ในหัวข้อเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา 904 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 3/2562 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และมีจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ และประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เข้าร่วม