สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” (นบก.) กรมศุลกากร ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2563 โดยมอบหมายให้ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรม ให้แก่ข้าราชการกรมศุลกากร และข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนมีแนวความคิดและประสบการณ์ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม โดยการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การสัมมนา การฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา และการศึกษาดูงาน