สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรม "Workshop on Strategic Trade Control Enforcement (STCE) for ASEAN Countries" ระหว่างวันที่ 22  - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม The Davis Bangkok เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านศุลกากรในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN ให้มีความรู้ทักษะและความชำนาญในการตรวจสอบสินค้าที่มีความสำคัญเชิงยุทธวิธี และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้กับการปฏิบัติงานด้านการควบคุมทางศุลกากรต่อไป