สถาบันวิทยาการศุลกากร จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการจัดการทางอารมณ์สู่การบริการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 ราย ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 16 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้บริการทางศุลกากรแก่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร เพื่อให้ได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการจัดการอารมณ์ของตนเองเมื่ออยู่ในสภาวะกดดัน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ตลอดจนข้อร้องเรียนต่างๆ