สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่ (New-Entry Customs Officers) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562 เพื่อพัฒนาข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน ให้มีองค์ความรู้ ทักษะด้านงานศุลกากร ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามตำแหน่งต่อไป โดยการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การฝึกภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงานสำนักงานศุลกากรและด่านศุลกากร